دانلود آهنگ کردی

موزیک کردی رسانه مرجع دانلود و اشتراک انواع آهنگ های کوردی می باشد.

خوشحالیم شما در وب سایت موزیک کوردی حضور دارید، ما تلاش می‌کنیم تا هر روز با تمرکز بر حوزه های مختلف موسیقی کوردی، اطمینان شما را جلب کنیم.

دانلود کتاب صوتی گه‌رمه‌شین از علی الفتی | بخش آخر

دسته : دکلمهیکشنبه 8 تیر 1399

کتاب صوتی گرمشین دکتر علی الفتی

دانلود کتاب صوتی دکتر علی الفتی بنام «گه‌رمه‌شین»
بخش آخر دکلمه بهمراه متن کامل | تایم: 12 دقیقه
تقدیم به دوست داران شعر کلاسیک کوردی-کلهری

م ھامه‌ پرس و گه‌رمه‌شین
ت ھایده‌ ﮬور له‌یره‌ چین
ت ھا سه‌رد تاج ته‌لا
(متن کامل در ادامه مطلب)
دانلود کتاب صوتی گه‌رمه‌شین از علی الفتی | بخش آخر

پخش آنلاین آهنگ کتاب صوتی گرمشین دکتر علی الفتی :

::. بهترین کتاب های کُردی دکتر علی الفتی در وب سایت موزیک کُردی .::

دانلود آهنگ 

 

متن کتاب گه‌رمه‌شین از علی الفتی:

 

م ھامه‌ پرس و گه‌رمه‌شین

ت ھایده‌ ﮬۊر له‌ێره‌ چین

ت ھا سه‌رد تاجْ ته‌ڵا

م شه‌ۊ وه‌رم وشکه‌ گه‌ڵا

ت شاخ پڕ له‌ باێه‌می

جورْ ھه‌واگه‌ێ ئاێه‌می

ھه‌ێ ئاسمانْ نه‌و له‌ ژێر

قسیه‌ ێ شه‌وه‌یلْ گه‌رمه‌سێر

ده‌س گیرده‌ ھێمان دێر نه‌ۊیه‌

ھێمان دڵم لید تێر نه‌ۊیه‌

ت ھا له‌ ژێرْ پاد که‌ێه‌ر

م بووره‌ که‌ێگم دز مه‌وه‌ر

م شوونْ پاێ دێو شه‌وم

تامازروو ئڕاێ خه‌وم

ت ئامووزاێ مانگ وخوه‌ ری

له‌ سه‌د ھه‌ساره‌ ئه‌و وه‌ری

م دارْ پۊتارْ وه‌نم

زقۆم وشک ده‌روه‌نم

ت گوڵ ته‌ڵاێ قه‌ێ سه‌روه‌نی

کزه‌ که‌رْ ناو ده‌روه‌نی

ت شه‌و په‌ری سه‌ر ده‌ێده‌ لید

تنْ خودا له‌ێره‌ نه‌چید

نه‌چوو له‌ێره‌ داخم نه‌که‌

ڕه‌فیقْ لاێ ئاخم نه‌که‌

ھه‌ێ گوڵ چووه‌ھا ژێر سه‌رد؟

ئڕا تێدن پرشه‌ێ شه‌ڕد؟

سه‌وزی سه‌راوم ھا وه‌ پید

کۊزه‌ێ شه‌راوم ھا وه‌ پید

ت لیموو کاڵْ سه‌رپیه‌ڵی

ھه‌ێفه‌ بکه‌یدن رۊ تیه‌ڵی

ته‌سه‌ق وه‌و پیر و دینده‌

   به‌و ده‌س بکیش له‌ێ چینده‌

ھه‌ێ دارْ که‌ێکو ئڕا بێده‌نگی؟

چوار فه‌سڵْ خودا داێه‌م یه‌ێ ڕه‌نگی!

نه‌ به‌ر گریدن نه‌بارێ دێری

نه‌ به‌شْ سه‌وز وه‌ھارێ دێری!

نه‌ گوڵ دێریدن نه‌ ساڕه‌ کانی

که‌ێکوو ت پشتْ داره‌یل شکانی

ئاگر چوو له‌ لید سزێدن گیاند

که‌سێ نیه‌مێنێ له‌ شوون میلکاند

وجاخد کووره‌ کووره‌و بۊ که‌ێکوو

له‌ شووند نیه‌ که‌ێ که‌سێ  باوگه‌ڕوو

نه‌ که‌سێ دێری ئڕاد شین بکه‌ێ

له‌ بانْ ته‌رمدگيس كه‌نين بکه‌ێ

بلاون باێدن چووه‌ پیدا بۊشێ؟!

که‌س دیه‌سه‌ چه‌و له‌ شووند پۊشێ؟

بنووڕه‌ لیموو تۊله‌ دارێگه‌

ھه‌ر یه‌ێ شاخێگێ  به‌شْ شارێگه‌

که‌ێکوو وه‌ت:

ھه‌ر دارْ لیموو ھا له‌ قه‌سره‌وا

ڕووژێ دۊنیده‌ێ چه‌و وه‌ ئه‌سره‌وا

ھه‌ر دارێ ئۊشێ: خوه‌زێمه‌و که‌ێکوو

ته‌نیا دارێگه‌ له‌ به‌رزی ئاسوو

مه‌ولا دووسم داشت له‌ێوا نووڕم کرد

ده‌ سێ ده‌ ر نه‌ که‌ ێ وجاخ کوورم کرد

بچوو براگه‌م ئڕاێ مْ مه‌گیر

کوڵوو دی به‌سه‌ ئڕاێ  سان نه‌گیر

ھێمان شه‌وار ھا شینْ ت

سه‌خته‌ دوواره‌ دین تْ

تا کوو دریژۊ چینْ ت؟

ئمشه‌و دی باێه‌ بایدنه‌و

که‌ێکوو چه‌ مێ  له‌ ژێرْ به‌ر

ئه‌ڕا نیه‌تێ له‌ لید خه‌وه‌ر

ھه‌ێ تاڵْ به‌رزْ نه‌ێشکه‌ر

ئمشه‌و دی باێه‌ بایدنه‌و

ترنگه‌ێ ئاوه‌ گه‌ێ ئه‌ڵوه‌نی

کڕیوه‌ێ وه‌فرْ ده‌روه‌نی

ھه‌ر وه‌ خوه‌د تیه‌ێدن گوڵوه‌نی

ئمشه‌و دی باێه‌ بایدنه‌و

کوشته‌م چناره‌ێ ئاسمان

ھامه‌ په‌ژاره‌ێ ئاسمان

ته‌نیا ھساره‌ێ ئاسمان

ئمشه‌و دی باێه‌ بایدنه‌و

ت سه‌رده‌ واگه‌ێ سه‌رْ شه‌وی

پڕ له‌ قسیه‌یلْ که‌و که‌وی

نه‌خشْ ڕه‌نگینْ قه‌ێ نه‌وی

ئمشه‌و دی باێه‌ بایدنه‌و

ھه‌ێ شه‌ونمْ بانْ گه‌ڵا

زووْن له‌ وه‌ر دێان ته‌ڵا

چاره‌ که‌رْ ده‌رد و به‌ڵا

ئمشه‌و دی باێه‌ بایدنه‌و

 

قه‌سه‌م وه‌و ئاغه‌ێ ئاھووه‌

وه‌و سوڵتانْ لاێ شاھووه‌

وه‌و داوْ پاێ داڵاه‌ووه‌

ئمشه‌و دی باێه‌ بایدنه‌و

ته‌نیا ھه‌ر خوه‌د وجاخمی

پرچْ به‌ره‌زاێ شاخمی

ئاگر نه‌رْ چراخمی

ئمشه‌و دی باێه‌ بایدنه‌و

ئمشه‌ و له‌ ئێره‌ لاگرم

تا گیسْ شووڕد داگرم

قسیه‌ که‌ر لۊ ئا گرم

ئمشه‌و دی باێه‌ بایدنه‌و

له‌ ناو شه‌وه‌یلْ کیش مات

دیده‌م ئه‌ڕاێ دیند ده‌رات

دۊیه‌ت ه‌ووره‌چڕ وڵات

ئمشه‌و دی باێه‌ بایدنه‌و

ئڕاێ شه‌وه‌یلْ سه‌رکیه‌نی

وه‌خت ئوه‌ ده‌نگْ به‌رز خه‌نی

به‌وره‌و به‌سه‌ ھه‌قد سه‌نی

ئمشه‌و دی باێه‌ بایدنه‌و

م چۊ گه‌ڵا ته‌نیا که‌فم

ئه‌گه‌ر ده‌نگْ ت نه‌ژنه‌فم

ھه‌ر شه‌و وه‌ ته‌نیا چۊ خه‌فم

ئمشه‌و دی باێه‌ بایدنه‌و

چینی فرووش شارْ چین

ئه‌ڵوه‌نه‌ گه‌ێ ناو خانه‌قین

دی پا باره‌و له‌ ئه‌سپْ قین

ئمشه‌و دی باێه‌ بایدنه‌و

له‌ ئه‌و شه‌وه‌یل دۊره‌ چشتێ ئڕام نه‌مه‌نێه‌

له‌ قسیه‌گانْ ئه‌وسا مشتێ ئڕام نه‌مه‌نێه‌

ھه‌ر شه‌و له‌ئێ ده‌واره‌ سنگ ده‌م له‌ناو چه‌وه‌یلم

له‌ ژێر بارْ خوه‌زێه‌و پشتێ ئڕام نه‌مه‌نێه‌

ده‌خیل سه‌رده‌واگه‌ێ ژێر ده‌وارم ئمشه‌و

تووام چۊ ئه‌ور ته‌نیا له‌ێره‌ بووارم ئمشه‌و

له‌ی پشت چیخه‌ ھه‌ر شه‌و نووڕم وه‌ئه‌و چراخه‌

کووانێ خه‌ێاڵم ئمشه‌و ورسی نانْ داخه‌

ئه‌و ھاوکوڕه‌یله‌ مردن، کایه‌ بکه‌یمن ئمشه‌و

وه‌ ختْ خوه‌ ش دزینْ سێفه‌ یلْ کاڵْ باخه‌

م باێه‌ قوشْ کوورْ ھووزْ شه‌وارم ئمشه‌و

له‌ بان زین شکیاێ که‌ێه‌ر سه‌ووارم ئمشه‌و

که‌پووکه‌پوو ئڕاێ چووه‌ له‌ێره‌ که‌پوو که‌پوو که‌ێ؟

دی که‌ێ مناڵْ تێژێ ریخێ له‌ تیرکه‌وان نه‌ێ

که‌پوو قسیه‌ێ که‌سێ بۊ ناوێ له‌ ئاسیاو مه‌ن

که‌س گووش وه‌ پێ نیه‌ێدن، بێخود شه‌که‌ت خوه‌ێ که‌ێ

گووش وڵات زڕانه‌و قیژه‌ێ ھه‌وارم ئمشه‌و

م له‌ێ وڵات چووڵه‌ مینگه‌ نه‌ووارم ئمشه‌و

ناوک من و ت ئه‌رجن، له‌ ێره‌ وه‌ ده‌ م بڕێنه‌!

ئه‌ سر چه‌ وه‌ یلْ ئیمه‌ وه‌ ڕیخْ چه‌ م سڕینه‌

سجیلْ به‌ ختْ ئیمه‌ له‌ و بانْ ئاوه‌ نۊسان

ناوه‌یلمان له‌ گووشْ ساڵه‌یلْ ته‌م  چڕینه‌

چۊ که‌و لانه‌ورێزێ له‌ ژێر سانم ئمشه‌و

له‌ ئه‌و شه‌وه‌یل سه‌رده‌ دی ھۊچ نیه‌زانم ئمشه‌و

 

ئه‌وسا وڵات ئیمه‌ مانگه‌شه‌وه‌یل نۊربۊ

ورد زووان ئیمه‌ قسیه‌یل خانمه‌سۊڕ بۊ

تا چه‌و دۊنێ که‌لاوه‌ سه‌ف داێه‌ له‌ێ ولاته‌

ئه‌وسا له‌ جی پاێه‌موور، چووپی کشان سۊڕ بۊ

ده‌خیل سه‌رده‌واگه‌ێ ژێر دووارم ئمشه‌و

تووام چۊ ئه‌ور ته‌نیا له‌ێره‌ بووارم ئمشه‌و

ئاو لیخن بۊیه‌  گیژو و گه‌رداوه‌

   خوڵ خوڵه‌ێ ڕوومه‌، ھه‌م داوه‌ێ داوه‌

   ده‌رچێنم نییه‌ له‌ ناو ئێ لاوه‌

   نه‌ ده‌سم ڕه‌سێ وه‌ قڵف کاوه‌

   نه‌ پیدا ڕه‌سم وه‌ێ خاوه‌ي خاوه‌

      جوو لیه‌ر چووڕیاێ ده‌م مناڵه‌یل

   ئاو سه‌ردێ چوو له‌ناو گڵاڵه‌یل

   تا که‌ێ شماری دی ه‌ۊرده‌ خاڵه‌یل؟

   نه‌ ده‌سم ڕه‌سێ وه‌ قڵف کاوه‌

   نه‌ پیدا ڕه‌سم وه‌ێ خاوه‌ي خاوه‌

   دی خه‌و نیه‌که‌فێ له‌ باڵ چه‌وم

   که‌یێ دی رووژه‌و بوو تیه‌ریکه‌ شه‌وم؟

   پاشکیاێ ته‌نیا له‌ شوون ڕه‌وم

   نه‌ ده‌سم ڕه‌سێ وه‌ قڵف کاوه‌

   نه‌ پیدا ڕه‌سم وه‌ێ خاوه‌ي خاوه‌

      که‌س ماوا نیه‌ که‌ێ له‌ێ وه‌رمه‌غاره‌

   مه‌ گه‌ر ئه‌ و که‌سه‌ چه‌وه‌ڕێ یاره‌

   مه‌ولا شه‌که‌ت بۊم له‌ێ باره‌ێ باره‌

   نه‌ ده‌سم ڕه‌سێ وه‌ قڵف کاوه‌

   نه‌ پیدا ڕه‌سم وه‌ێ خاوه‌ي خاوه‌

   واران شووردێیه‌ سۊیه‌رمێ چه‌وه‌یلێ

   یه‌ چ ژانێگه‌ ھجران له‌یلێ

   خودا د که‌وتر له‌ یه‌ێ ماڵ نیه‌يلێ

   نه‌ ده‌سم ڕه‌سێ وه‌ قڵف کاوه‌

   نه‌ پیدا ڕه‌سم وه‌ێ خاوه‌ي خاوه‌

   جه‌نگ ته‌مام بۊیه‌ و خان ھاتێه‌سه‌و

   شاپه‌روه‌ر ھێمان ھا شه‌شدانگ خه‌و

   وه‌ھار ت ئمساڵ له‌ێ ھنازه‌ نه‌و

   نه‌ ده‌سم ڕه‌سێ وه‌ قڵف کاوه‌

   نه‌ پیدا ڕه‌سم وه‌ێ خاوه‌ي خاوه‌

      دی کوت کوت بۊیه‌ ره‌زم سقانم

   وڵات گرته‌ وه‌ر دۊکه‌ڵ گیانم

   سه‌رم سڕبۊیه‌ دی ھوچ نیه‌زانم

   نه‌ ده‌سم ڕه‌سێ وه‌ قڵف کاوه‌

   نه‌ پیدا ڕه‌سم وه‌ێ خاوه‌ي خاوه‌

Send To Telegram
لیست همه آهنگ های هنرمند علی الفتی

نظرات بینندگان :

نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط موزیک کردی در وب سایت منتشر خواهد شد.

نام *
ایمیل
 

سلام

کد امنیتی captcha
 
   

*

+ نمایش همه خواننده ها
* جدیدترین آهنگها