اشعار شاعر نامدار کرد ملا مصطفی بیسارانی (قسمت دوم)

1399/03/07آهنگ کردی دکلمه کوردی

اشعار ملا مصطفی بیسارانی شاعر بزرگ کرد

اشعار شاعر بزرگ کردستان زنده یاد ملا مصطفی بیسارانی(قسمت دوم)
::. در 15 بخش .::

ئیمشه و جه خاودا زولف دیزی دیم
چوون سیاماران سه راویزی دیم
شیام / هورم گرت من به نه زانی
نمه ز ئه و قاتل ده وای گه زانی
تیژته ر جه ئه لماس قولابش سازا
یه ك زه ره ي ته نم ناستش به ئازا
روح جه تاوییاي زامی گیرو گاز
په ری ئاسایش ئاما وه په رواز
(ادامه شعر در ادامه مطلب)

اشعار ملا مصطفی بیسارانی شاعر بزرگ کرد

اشعار استاد ملا مصطفی بیسارانی:

بخش اول:

ئیمشه و جه خاودا زولف دیزي دیم

چوون سیاماران سه راویزي دیم

شیام / هورم گرت من به نه زانی

نمه ز ئه و قاتل ده واي گه زانی

تیژته ر جه ئه لماس قولابش سازا

یه ك زه ره ي ته نم ناستش به ئازا

روح جه تاوییاي زامی گیرو گاز

په ري ئاسایش ئاما وه په رواز

واتش مه ربشون دوورگنون لیشان

زامی گازي مار مه تاوو کیشان

ئه و دي هه م به ردش سه ر نه ده هانم

راگیربی / په ري روحی ره وانم

ئه و جه ئیشی زام هایله ي قاتل

 

بخش دوم:

ویش جه په روازي ئه و که رده ن باتل

به ي گشت زامه وه شی وه ته نم دا

به ته نی پر ده رد / خه م وه ته نم دا

ئیمشه و جه سته ي من.........

ئیمشه و ئه رمه دیش / که سی جه سته ي من

حالی په شیویاي جه سته ي خه سته ي من

نائومید مه بی / په ري جه سته ي من

ده روون جه دووري / مه گریا به تاو

جه چه م مه تکییا په یا په ي هووناو

ناله ي نالینم وه پاي عه رش یاوا

روخسارم نه رووي زه مین مه ساوا

نه گاهی راحه ت / نه لادي ئارام

تا سوب سپی بی / به و ته ور / ویارام

که سی په ي قیبله ش یه ژیانش بو

په یش که مه ن به ي ته ور / ئه رسه د گیانش بو

 

بخش سوم:

ئیمشه و خاري یاو / زه مانه ي ویصال

به ردش به دلدا جه ده ستی خه یال

وه ختی خار نه ته خت دل گیرتش قه رار

شکوفته ن نه رووم / گول هه زار هه زار

جه په ي زامی خار / ده ست نیشانی دل

خه م بی وه گولزار / من بیم وه بلبل

ناله ي بلبلیم بلند پایه بی

جه په ي شووم به ختیم ئایرمایه بی

جه سته م هه ر گریان تاسوب به یاندا

سوب بالم نیشان سفته دلان دا

 

بخش چهارم:

ئیمشه و دل جه ده رد.........

تا سوب سپی بی هه ر نالا جه ده رد

په یوه ست مه کیشاش هه ناسه ي سه رد

هه ر سه نگ و ئاهه ن / پیش مه بی وه گه رد

واتم هه ي دله / وه سه ن وه س ناله

خه لکان جه ناله ي توشان شی زاله

واتش بی مروه ت جه مه یل سه رده نی

چه نی نه نالو / مه ر بی ده ر ده نی...؟

جه ي وه رته ر قیبله م / هه ر شام / هه ر سه حه ر

مه نماناش بالاي نه مامی نه وبه ر

ئیسه لیلاوي ئه و نه دینمه ن

جه وپه ي ئاهی سه رد / زاري و شینمه ن

ئیسه په ي دووري قیبله م مه نالوو

 

بخش پنجم :

گه ردي پاو پالاش وه مژه مالوو

یه خه یلی وه خته ن لیم نادیاره ن

نه شه و خاوم هه ن / نه روم قه راره ن

که سی که دوستش نه پیوارش بو

چه نی به شه و خاو / رو قه رارش بو؟

چوون {بیسارانی} هه رکه س بی دل بو

چوون باخچه ي بی ئاو / دایم بی گول بو

ئیمشه و من گریام / خه روس که رد نالین

سوب ئه و بی نیشان من زوخ جه بالین

گریه ي من جه داخ دووري که سی بی

ئه و جه ده رد بی باك وه ش نه فه سی بی

نه سوزا به سوز نه به ده مه وه

ناما نه په رساش ئه و به خه مه وه

وینه ي بی ده ردان سه ر وه خاك خه یال

تا سوب من گریام نه زاناش به حال

بی ده رد بی ده ردیش ئه وسا دیاردا

ناله ش بی په روا ئاما به شاردا

 

بخش‌ ششم:

ئیمشه وئایري گربه ست نه ده روون

بلیسه ش یاوا به سه قفی گه ردوون

جه کوره ي ئایر / جه بلیسه ي نار

ستیزام چوون به رق / ئاوکه ردم هاوار

جه هاوار هاوار شه فاو لاله ي من

جه هه ي ئاو هه ي ئاو / شین و ناله ي من

تمه ز مه ژنه وو یه ك خودا ته رسی

موسلمان صیفه ت راگه ي حه ق په رسی

ماوه رو گوزه ي نه فتی بیت المال

مه شانو وه رووي گر به سته ي شه مال

پیسه مه زانو یه گوزه ي ئاوه ن

نمه ز خو یه نه فت ته وه ن پی تاوه ن

گوزه ي نه فتش که رد وه بلیسه م دا

 

بخش هفتم:
قرچه ي گوزه ي نه فت وه ستیزه م دا 
هه رتا سه حه ر بی / هه ر سوزام به سوز 
سه حه ر سفته کوم با به ردش چوون توز 
هه ر که س وینه ي من ئیقبالش چه فته ن 
نه واچو هه ي ئاو / نه صیبش نه فته ن
باي شه مال تاي زولف.......... 
ده ستم دامانت تایی جه تاي زولف 
قه ترانی شه وره نگ / وه رده ي سه رکولف 
سته م زه ده ي ده ست ناخون که نده ي تولف 
وه ختی مه گیرو تولف وه سینه وه 
سا تولف مه کیشو / زولف به قینه وه 
ئه وسا مه گیرو کلافه ي کولفش 
لازم مه ده رو به ده ستی / زولفش 
ساکه مه گیرو مه کیشوش به قه ست 
حاضر به نه وجا بستانش جه ده ست 
باوه ره ش په ریم / چوون طه یري تیژبال 
هیماي دل یه کسه ر نه بیه ن به زوخال

 

بخش هشتم :

بورچینی سه ر سه وز..........

نه سه ر سه راوان بورچینی سه رسه وز

شیرین شیوه ناز / قامه ت تولی سه وز

سایه ي زولفی ویش سه یر مه که رد به حه وز

به به رزانه وه............

سایه شیوه ي کین / به به رزانه وه؟

ئا به ریزه ي راز / لیو گه زانه وه

من به ره نگی زه رد چوون خه زانه وه

ئه و په ري روخسار په ري یان شیوه.

من دل هه زار زام ئه و په ري پیوه

ئه و سلیمان ته خت / ده ماخ چوون دارا

من ته ن مات نه خاك چوون سه نگی سارا

تاکه ئه و یه کجار په روازي ناز بی

من سه دجار نه ته ن گیانم په رواز بی

ده لیل شو واچه به و حال نه زانه

گونامان چیشه ن:ئه ي له ب گه زانه

 

بخش نهم:

به دامانت بو.........

ساسوه یل ده ستم به دامانت بو

ئه و سا جه یه مه ن به ر ئامانت بو

ئه وه ل ره شته ي سه ول خه رامانت بو

ساسوه یل سه رم نه رات طوفه یل بو

ئانه مره ژي / با بالاي له یل بو

خه زان زه رد مه بو / زوو مه ریزییو

له یل نمه ریزیو / نمه بیزییو


بخش دهم :
به ره زایی هه ن جه ساي که مه ردا

په خش و په رکه نده ن / به و سه ران ده ردا

چوون زولفی یاران سافی سه راویز

مه گیلو نه ده ور توفانی سوب خیز

گا گرژولوله ن / چوون زولفی نه مناك

گا با مه که روش تاتا جه هه م تاك

به رمه یو نه پاي به رزه مه غاران

شه مال مه شانوش / چوون زولفی یاران

شیوه ي به ره زا ها به و زولفه وه

به و زه نجیري زولف ده ستی تولفه وه

 

بخش یازدهم:

به که م که م که ردم........

کو کو کوي خه مان / به که م که م که ردم

په ي په ي مه نامه ن / داخ وه گل به ردم

مه ن مه ن مه نامه ن / داخ وه دل به ردم

سه د مه رده م مه رده ن سه د کوسم که فته ن

هیچ که س ئاخ و داخ جه من نه شنه فته ن

ئاخ ئاخ و / داخ داخ / وه ي وه یو / رو رو

هه ر هه شت به غه ضه ب لیم بیه ن به کو

قیبله م جه دووریت یه نده داخ وه ردم

خه یال به داخی خه مان شاد که ردم

 

بخش دوازدهم :

به ي گشت ده رده وه..............

به ي گشت زامه وه / به ي گشت ده رده وه

به ي جه سته ي خه مین ره نگی زه رده وه

ها جه نه و قه برم ئاوا که رده وه

ئامانه ن ئه و سا وه قه برم به ران

نیشانه ي جه سته ي خه سته م بکه ران

به وه لگی خه زان بپوشان سه نگم

تانیشانه بو جه زه ردي ي ره نگم

کونه که مانان باوه ران وه به ر

هه ریو خه مته ره ن بنیانیم وه سه ر

بنیانیم وه سه ر کونه که مانی

ئه و جه قامه تم دارو نیشانی

تا وینان یاران چه فتی که مانم

بزانان کوشته ي ده ردي خه مانم

 

بخش سیزدهم:

بینایی دیده...........

روشنی نوربه خش بینایی دیده

بالا سپی سه ول شا په سه ندیده

فریشته ي شه ریف حه ق ئافه ریده

دیده ئاهوي وه حش بیابان وه ته ن

سونبول چه ریده ي ره ویله ي خوته ن

ده لیله ي سه رکه ش ده یریانی ده یر

په ره نده ي بی بال بالدار وینه ي ته یر

له ب جامی یاقوت پر جه مرواري

ره نگ ریزه ي شه ربه ت شیفاي بیماري

هه ر وه ته ن لادي مه گیلیش پیدا

بوي موشکی نافه ش په خش مه بو تیدا

چمان جه ساراي خوته ن چه رده نی

ئه و زید ئاوا بو توش په روه رده نی

 

بخش چهاردم:

پاییز ئاماوه............

ئه ودي نه و پاییز جه نه و ئاماوه

بله ریان سه رته رز وه ي را ئاماوه

عاشقان سه وداي ده روون تاوناوه

قافله ي سوه یل / ضیا جه یه مه ن

که رده وه سیوه نگ ته مامی چه مه ن

ته به ق ته به ق هه ور سیاي دودي ته م

نه م دا سه رزه مین به سیلاتی خه م

په ل په ل مه ریزو / مه گنو نه رووي سه نگ

به ئه مري خالیق بی ده واو بی ده نگ

به یان بوینان ده رده داري ده رد

خه زانی ضایف / زافه رانی زه رد

وه شله یم به خه زان په ي ویش مه بو زه رد

ئه و جه واده ي ویش من جه تاوي ده رد

 

بخش پانزدهم:

پاییز نمانا..........

نیشانه ش به باد سته م نمانا

خه تی غه ضه بناك خه زانان وانا

په ل په ل و زار زار نه روي خاك شانا

چه ند سه رتاپا سه وز وینه ي سه ییدان

چه ند به رگی هونین وینه ي شه هیدان

چه ندي به بارگه ي به رگ هونه وه

مدرابی چوون کوي بیستونه وه

سه دهه زار ره نگی نه مایه شان بی

دلدار و بی دل نه سایه شان بی

ناگا باد ئاما چوون حال نه زانان

بریش ته نافان چه تري خه زانان

پاره پاره ش که رد وه لگی جا


این آهنگ ملا مصطفی بیسارانی در دسته آهنگ های کردی دکلمه کوردی قرار گرفته است.


لیست همه آهنگ‌های ملا مصطفی بیسارانی

نظرات:

نظر ارزشمند شما پس از تایید توسط موزیک کردی، منتشر خواهد شد.

نام *
شماره
 

سلام

کد امنیتی captcha
 
   

+ نمایش همه خواننده ها
آهنگ و اشعار درخواستی
جدیدترین آهنگها