مشاهده دیوان استاد مولوی کرد (قسمت اول)

1399/06/05دکلمه کوردی

دیوانی ماموستا مولوی کرد

دیوانی مه‌و‌له‌وی کورد شاعر بزرگ کردستان (قسمت اول)

ئاخ ، چ ئاخ ؟چراغ ، ئاخ پەی ئاخدارای
چون من خاتر خار ، خەمبار ، داخداری
بشیامی وە سەیر سەرسەرا و چەمەن
چ ئەو چراخم نە و چەمەن ، چ مەن
نالەمان کەردا چەنی بولبولان
چەنی نالەیێ ؟ چون سفتە دلان
تا نە قەفەسدا مانمان نەفەسی
ئەوان پەی گولان ، ئییمە پەی کەسی
(ادامه متن در ادامه پست)
دیوانی ماموستا مولوی کرد

منبع اپلیکشن استاد مولوی

 اشعار زیبای دیوان استاد مولوی کرد قسمت اول:

بخش اول:

ئاخ ، چ ئاخ ؟چراغ ، ئاخ پەی ئاخداراێ

چون من خاتر خار ، خەمبار ، داخدارێ

بشیامێ وە سەیر سەرسەرا و چەمەن

چ ئەو چراخم نە و چەمەن ، چ مەن

ناڵەمان کەردا چەنی بوڵبوڵان

چەنی ناڵەیێ ؟ چون سفتە دڵان

تا نە قەفەسدا مانمان نەفەسێ

ئەوان پەی گوڵان ، ئیێمە پەی کەسێ

بخش دوم:

ئاخ ، پەی خەڵوەتێ بدیام وە بێ خەم

سیوای تۆ دیدەم ، کەس نەدیام وە چەم

دڵ پەی دیدەنت کام خەڵوەت سازۆ؟

تۆی دیدەیچم بۆ "مەردم"نمازۆ؟

بخش سوم:

ئاخ ، چ ئاخ ؟چراغ ، ئاخ پەی ئاخداراێ

چون من خاتر خار ، خەمبار ، داخدارێ

بشیامێ وە سەیر سەرسەرا و چەمەن

چ ئەو چراخم نە و چەمەن ، چ مەن

ناڵەمان کەردا چەنی بوڵبوڵان

چەنی ناڵەیێ ؟ چون سفتە دڵان

تا نە قەفەسدا مانمان نەفەسێ

ئەوان پەی گوڵان ، ئیێمە پەی کەسێ

بخش چهارم:

ئاخ فەڵەک جە دەس کەچ رەفتاریی تۆ

داد نە چەپگەردی و دڵ ئازاری تۆ

هەر سات ئەساسەی دەردێ مەسازی

هەر رۆ بە رەنگێ نەردێ مەبازی

من خۆ تاڵە شووم خەستەی زام خەتەر

زەدەی خەدەنگان هیجران دڵبەر

دیدە پڕ ئەسرین ، دەروون پڕ جە تەم

کەفتەن نە ڕووی تەوق بەندیخانەی خەم

دڵ ئالوودەی هوون ، تەن بارکێش دەرد

زوان لەنگ ولاڵ ، رەنگ خەزان زەرد

تۆ بەو بێ رەحمی ئازیزیچ وەی مەیل

دڵەی کۆس کەفتەی منیچ جە هوون کەیل

سا با رەحمەت بۆ چەواشەی بەدخۆ

تویچ چەرخت چون وەسڵ ئازیز کۆتا بۆ

بخش پنجم:

ئارەزووی ئازیز وەنەم سەر داوە

نە هەردەی دەروون ئایر وەرداوە

تاقەت بی وە هوون جە سەختی زامان

تک تک چون هەرس رێزا وە دامان

خەم نە سەر جۆی هوون سارای دڵ جەم جەم

بار چنی چون فەوج قافڵەکەی عەجەم

هەر وە زۆر مەندەن نیم نەفەس باقی

وادەی دەورتەن ، هانا ، هەی ساقی ،

دەوری دەر وە ناز وە پیاڵەوە

ژەنگ دڵ وە جام مەی بماڵەوە

بۆی گوڵاڵەی دەرد دڵبەر عەزیزەن

مەزەی تام خەم یاران لەزیزەن

فەریادرەسیم کەر ، نە جای گشت کەسم

مازە ئەو لەززەت بەرشۆ نە دەسم

ئیحیام کەر وە جام ساف یەک مەنی

بەڵکوو بمانوون ، پەی غەمێ هەنی

بخش ششم:

ئارەزووی ئامای مەرگ وێت کەردەن

گۆیا خەلاسیت وە دڵ ئاوەردەن

ئەی پەی تۆ نەبۆ دۆسەکەی گیانی

چەند بۆپڕووز بۆ تۆ هەر بمانی

بخش هفتم:

ئارەزوومەندیم جە حەد ویەردەن

فراوان خەیلێ تاسەی تۆم کەردەن

قیبلەم ، بەو ئەحەد بێ هەمتای فەردەن

سەوگەند یە کێوەن چەنی تۆم وەردەن

فکر و خەیاڵان وەسواسەی وەفات

دایم نە دڵەن نە رووی سەربسات

شەوان تا وە رۆ فکرم جە لاتەن

رۆح رەوانم نە خاک پاتەن

قاڵبم بێ رۆح ، ئەروام نەمەندەن

من دان حەیات زیندەگیم کەندەن

نامت چون ئەوراد سوبح و ئێواران

موانووش وە گەرم نە پای دیوارن

چەمم چون شاباز وێڵ شکار بۆ

دایم باڵ پەرواز نە سەر دیار بۆ

جە سەر قەڵاوە مەگێڵوون پەی تۆ

دەک دیدەم هەر دوو سەد جار فدێت بۆ

ئامان ، هەی ئازیز بینایی چاوان!

گلەم هەن جە تۆ خەیلێ فراوان

یانێ چێش مەیلت فەرامۆش کەردەن

مەر بادەت نە جام بێ شەرتی وەردەن؟

وەر نە یانێ چێش نە جاران جارێ

خەبەر نەپەرسی جە راویارێ ؟

ئومێدم ئێدەن ، ئامانەن ئامان!

جەی فێشتەر ناسۆر نەوزی زامان

ئەحواڵ حاڵات شەرت و وەفاکەت

بکیانە پەرێم تۆ بی خوداکەت!

نە ساڵ و نە ماە ، نە هەفتە نە شەو

نە ساتێ ئارام ، نە دەقیقەی خەو ،

نمەشۆم ، نە چەم ، دیدەم ، نە دووریت

هەرئێد موانوون ، ئاخ جە مەهجووریت!

ئیسە کێ تاقەت دووری تۆ دارۆ ؟

دەک بەرق غەزەب وە جەسەم وارۆ !

بە سەرگەردت بام ، ئەرواحەکەی وێم!

جواب سەریح بکیانە پەرێم..

بخش هشتم:

ئازارم جە وێم بێزارم کەردەن

رەویەی رەمەزان جە یادم بەردەن

جەو ساوە نی یەت رۆزەم ئاوەردەن

هیچ ئازام جە هیچ رۆزیش نەوەردەن:

نە چەم نە دیدەن ، ئازیز بێ گەرد

نە گۆش نە سەدای یاران هام فەرد

شیرینی ئیفتار دڵم تاڵی یەن

جام نە جەماعەت دۆسان خاڵی یەن

سەڵای مەرحەبا نامان نە گۆشم

چەنی ئەلوەداش هەر نە خرۆشم

زایفیم هەریەند جە حەد بەرشی یەن

نەسیم ئەر بارۆم عەجایب نی یەن

بخش نهم:

ئازیز بێ مەیلیت زیندەگیم تاڵ کەرد

بێ مۆبەتیت حوکم شادیم بەتاڵ کەرد

هیچ ئیلتیفاتێ نەدیم پێتەوە

هیچ نەدیای وەلای کوشتەی وێتەوە

دوی ئاخم جە داخ بێ موبالاتیت

قرچەی دڵ نە دەرد کەم ئیلتیفاتیت

ئەو سەروەسای چەرخ هەفتەمین ساوا

ئێد سەداش وەگۆش مەلەکان یاوا

هەرکاتێ زانای جە گشت ویەردم

تۆمار یاریت نە دڵ تەی کەردم

یا ها بیناییم ، ئاواتە وەستەم

جەسەردی مەیلت گڕ کەفت وە جەستەم

ئایرم نیاوە کۆی وەفاوە

دام وە بێ ئەندێش تەن وە جەفاوە

یەک جەستەی خەستەی عەلیلم مەندەن

پارچەی ئیستخان زەلیلم مەندەن

بخش دهم:

ئازیز ، تای رشتەی دڵەی خەم بێ شۆ

ئەزەڵیا نە بەند تای رشتەکەی تۆ

هەر دوو چەنی هەم پێچ وەردەن وە هەم

جیایی نە بەین مەحاڵەن ستەم

سەر مەودای ناخوون یە کسەر تێدا شی

هەرچەند سەعیم کەرد جیایی نەوی

ئیسە خاس پاسەن تۆ نەی سەردەم دا

هەردوو چەنی هەم پێچ دەی وە هەم دا

تا یاران زانان ریشەی جەرگمەن

پاچیان ، ئاوێزان وە رووی بەرگمەن

هەنی مداران دەم وە سەناوە

ئافەرین واچان جە گردین لاوە

بخش یازدهم:

ئازیز ، تەن وە نێش زامانت خەستەن

مەینەت پای ئامام وە زنجیر بەستەن

قاسدیچ واچوون پەی سەفەر خاسەن

رەوان بۆ تێزڕەو ، هەرس و هەناسەن

هێز پای رەفت و ئاما

این پست سید عبدالرحیم ملا سعید مولوی (مولوی کرد) در دسته دکلمه کوردی قرار گرفته است


لیست همه اشعار و آثار سید عبدالرحیم ملا سعید مولوی (مولوی کرد)

نظرات:

نظر ارزشمند شما پس از تایید توسط موزیک کردی، منتشر خواهد شد.

نام *
شماره
 

سلام

کد امنیتی captcha
 
   

+ نمایش همه خواننده ها
آخرین آهنگ‌ها